En idrottsförening är i regel ideell förening, vilket betyder att ändamålet med föreningen är ideellt. Den verksamhet som bedrivs, till exempel ungdomsträning, sker också till stor del på frivillig basis. Ideella föreningar kan delas in i två